لیزر های جامد ( بلورین و شیشه ای )

لیزر های جامد : در دسته ی مهم دیگری از لیزر ها ، جهت محیط فعال ، از مواد شیشه ای یا جامد بلورین استفاده می کنند .

یاقوت و نئودمیم – یاگ ، دو مثال عمومی از لیزر های جامد با کاربرد صنعتی گسترده هستند .

یاقوت ، اکسید آلومینیوم بلورین است که در آن یون های کروم جایگذین بعضی از یون های آلومینیوم در شبکه ی بلوری ، شده اند .

این یون های کروم ، تشکیل دهنده ی عناصر فعال در لیزر یاقوت هستند .

در این نوع لیزر ، ماده فعال ایجاد کننده لیزر ، یک یون فلزی است که با غلظت کم در شبکه یک بلور یا درون شیشه ، به صورت ناخالصی قرار داده شده است .

فلزاتی که برای این منظور بکار می روند عبارتند از :

  • اولین سری فلزات واسطه
  • لانتانید ها
  • آکتنید ها

سه موضوع اساسی برای ایجاد بهره در لیزر های حالت جامد عبارتند از : محیط میزبان ، یون های فعال در داخل محیط میزبان ، منابع نوری برای دمش مواد تشکیل دهنده محیط میزبان .

محیط میزبان به دو دسته بلوری و شیشه ای تقسیم می شوند .

این محیط باید از نظر اپتیکی ، مکانیکی و خواص گرمایی شرایط عملکرد لیزری را متحمل شود .

محیط های میزبان بلوری که پس از اختراع اولین لیزر یاقوت مورد بررسی و مطالعه و کاربرد قرار گرفته اند عبارتند از :

سافایر ، گارانت ها ، ایتریوم ، آلومینیوم ، گارنت ، گادولنیوم ، گالیوم ، گارنت که با GGG نشان می دهند .

گادولنیوم ، اسکاندیوم ، آلومینیوم ، گارنت که با GSAG نشان می دهند .

آلومینیت ، ایتریوم ، اورتو آلومینیت که با YAP نشان می دهند .

فسفات ها و سیلیکات ها ، کلسیم فلوروفسفات که نام معدنی فلوراپاتیت سیلیکات اکسی پاتیت یا تنگستیت ها ، مولیبدیت ها ، وانادیت ها و بریلیت ها فلوراید ها ، سرامیک ها ، شیشه ها .