فرایند برش لیزر چگونه انجام می شود

فرایند برش لیزر : اجزای اصلی خود لیزر با تعدادی دریچه ی کنترل ، مسیر هدایت پرتو لیزر ، لنز های متمرکز کننده ، وسایل حرکت دهی پرتو لیزر یا قطعه کار نسبت به یکدیگر است .

دریچه ( شاتر ) ، معمولا اینه ی متحرک است که مسیر باریکه را می بندد و باریکه پرتو لیزر را به محفظه ی باریکه که به عنوان کالری متر نیز عمل میکند منحرف می سازد .

هنگامی که پرتو مورد نیاز است اینه به سرعت با یک رله یا پیستون پنوماتیکی برداشته می شود .

سپس ، باریکه به مسیر هدایت پرتو فرستاده میشود که آن را به مرکز کانونی یکلنز هدایت می کند .

این لنز می تواند انتقال دهنده ی نور و هم بازتابنده باشد ، لنز های انتقال دهنده از لنز های ZnSe ، GaAs ، یا CdTe برای لیزر های CO2 ، با لنز های کوارتز برای YAG ، یالیزر های اکسایمر ساخته می شود .

لنز های بازتابنده شامل آینه های سهموی خارج از محور میشود .

سپس ، پرتو کانونی شده از یک نازل عبور می کند که با آن یک جت هم محور نیز گاز را با فشار جت می کند .

جت گاز لازم است تا به عمل برش کمک کند و هم لنز ها را از پاشش حفاظت کند .

برای سیستم لنز فلزی اغلب از تیغه ی هوا استفاده می شود که از کناره هایمسیر پرتوی لیزر در نزدیکی خروجی به داخل مسیر وزیده می شود .

بنابراین هرگونه دود و پاشش را منحرف می کند .

درباره فرایند های برش که متکی بر برداشت گداز با فوران گاز هستند مشکلی برای سیستم های لنز فلزی ایجاد می شود .

موارد استفاده از لنز های فلزی در اموزشگاه تحقیقاتی با دانش اموزان نا ازموده است یا در شرایطی که قدرت لیزر نزدیک به حدتحمل تنش حرارتی لنز انتقال دهنده است .

در واقع ، اگر احتمال شکسته شدن لنز های انتقال دهنده وجود داشته باشند میتوان از لنز های فلزی استفاده کرد .

برای رسیدن به جت گاز مناسب برای برش بدون مداخله ی عنصر انتقالی مجموعه ای ازنازل های مرکزی هدایت شده یا حلقه ی جت می تواند استفاده شود .

برای این فرایند بسیار مهم است که پرتو ، لنز و جت همگی هم راستا شوند .

روش های برش لیزر

  1. برش تبخیری / سوراخ کاری
  2. برش به روش گداخت ( ذوب ) ودمش
  3. برش گداخت واکنشی
  4. شکستگی کنترل شده
  5. حکاکی کردن ( علامت گذاری روی سطح با لیزر )
  6. برش سرد
  7. برش اکسیژن با کمک لیزر فرایند LASOX

در مقالات بعدی به صورت کامل درمورد موارد بالا توضیح اورده شده است .